NORMATIVA LOVE MARKET 1 I 2 DE JUNY DE 2019

L’organització de LOVE MARKET selecciona a tots els expositors participants seguint criteris de qualitat i sintonia amb el concepte i objectiu de l’esdeveniment, reservant-se el dret a la no acceptació per no complir amb els criteris establerts per l’organització. Així mateix l’organització és qui decideix la ubicació de cada expositor dins del recinte.

Els estands i/o expositors hauran d’haver omplert i entregat la documentació de sol·licitud de participació dins dels terminis establerts, la qual comporta l’acceptació de la normativa.

PREUS

Zona alimentària:

FoodTrucs                             50,00 €/ dia

Zona infantil i familiar

Estands 3×4 mts                   40,00 €/ dia

Zona comercial

Estands 3×4 mts                   30,00 €/ dia

 

En aquest preu està inclosa una potència de 7kw per parada / estand /foodtruck, per cada kw de potència que es necessiti de més, s’hi afegirà un cost de 15€/kw.

HORARI I ACCÉS AL RECINTE

L’horari d’obertura al públic serà de 10:00h  a 23:00h dissabte i de 09:00h a 21:00h diumenge.

L’horari de muntatge serà el divendres entre les 15:00h i les 20:00h i per evitar aglomeracions i poder controlar les entrades i sortides de vehicles, a cada participant se li assignarà un horari d’arribada. L’accés amb vehicles serà limitat i restringit.

Un cop finalitzat el Love Market, cada participant haurà de desmuntar el seu estand i abandonar l’espai de la fira abans de les 23:00h del diumenge.

Els participants tenen l’obligació de tenir l’estand muntat un cop obri la seves portes el mercat i no podran desmuntar el mateix fins que no hagi finalitzat el Love Market el diumenge a les 21:00h. A partir de llavors, podran començar a desmuntar els seus estands i abandonar l’espai de la fira abans de les 23:30h del diumenge.

Així mateix cada expositor haurà de fer constar a l’organització les dades personals (nom, cognoms i DNI) de les persones que formen part de cada estand contractat.

Durant l’horari d’obertura de l’esdeveniment, les estands hauran d’estar oberts al públic contínuament i donant l’atenció adequada.

MUNTATGE I DESMUNTATGE

Els estands i/o expositors hauran de complir amb la normativa de muntatge i l’organització es reserva el dret de no deixar muntar els estands que no arribin a la seva hora, excepte per motius justificats i acceptats per l’organització. Així mateix, els estands i/o expositors que no compleixin la normativa horària perdran tot dret a participar a l’esdeveniment i sense dret a retorn de l’import.

L’organització no es fa responsable de la instal·lació dels estands, essent obligació dels participants portar tot el necessari tant pel muntatge com pel desmuntatge i sense necessitar cap tipus de material  ni de personal per part de l’organització.

En cap cas, excepte autorització expressa i per escrita de l’organització, l’expositor podrà  desmuntar l’estand abans de l’hora de tancament.

NORMATIVA DELS ESTANDS I PARTICIPANTS

Queda totalment prohibit, per part dels participants, qualsevol acte que porti a la modificació de l’espai, tal com enganxar cartells, pintar, o posar indicacions fora del seu estand o actes similars.

Els participants es comprometen a destinar l’espai del seu estand per l’ús pel qual els hi ha estat concedit, sense poder fer cap altre tipus d’activitat que no sigui la sol·licitada a la inscripció. Així com, en cap cas, cap participant que no estigui inclòs a l’àrea de StreetFood, podrà vendre ni donar menjar ni beguda als seus estands.

La neteja dels estands, serà responsabilitat de cada expositor. Cada participant s’haurà de fer càrrec dels seus propis residus i de mantenir l’estand en les òptimes condicions.

El recinte comptarà amb personal de vigilància però l’organització NO es responsabilitza dels furts, robatoris o danys que es puguin causar.

Les fotografies i documents gràfics del producte exhibit per l’expositor compten amb la deguda autorització per ser publicades i utilitzades als mitjans de comunicació durant el temps que es consideri oportú per tal de promocionar l’esdeveniment.

Cada expositor serà el responsable de complir la normativa legal vigent i fiscal. Així com, els estands de productes alimentaris o qualsevol altre servei, seran els responsables de tenir tota la documentació i llicències professionals al dia, eximint de qualsevol responsabilitat l’organització de l’esdeveniment.

L’organització es reserva el dret de donar de baixa i/o expulsar automàticament a qualsevol participant que s’estimi està fent un mal ús o abús de l’esdeveniment.

Serà condició indispensable per tal d’accedir al recinte com a participant, haver abonat l’import d’expositor dins de les 72h posteriors a l’enviament d’aquest document.

L’organització es reserva el dret de la no admissió dels expositors que no compleixin els requisits exigits.

L’incompliment de qualsevol de les estipulacions anteriors donarà l’opció a l’organització de l’esdeveniment, a donar per resolta i deixar sense efecte el contracte.

ANUL.LACIÓ  DE LA RESERVA

En cas de no poder assistir com a participant, ho haurà de notificar per escrit a l’organització amb una antelació de deu dies a la data de celebració del mercat. En cas de que no sigui així, el participant perdrà la plaça i la possibilitat de retorn del pagament de participació.

CANCELACIÓ

Aquest mercat és eventual i es celebra a l’aire lliure, per la qual cosa, en cas de previsió de pluges, vent o qualsevol causa meteorològica o algun altre motiu que impedís la celebració del Love Market, l’organització es reserva el dret de cancel·lar el mercat i ajornar la data de l’esdeveniment, renunciant, el participant, a la reclamació de qualsevol tipus d’indemnització.

En cas d’anul·lació del mercat per les causes anteriorment mencionades, durant el dissabte o diumenge, sense previ avís, no hi haurà dret a la devolució de l’import, i el participant renúncia expressament a la reclamació de qualsevol quantitat en concepte d’indemnització.

 

D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció  de dades personals i garantia dels drets digitals, els informem que les dades de caràcter personal que figuren en aquesta comunicació així com les facilitades pels participants, estan incloses en un fitxer propietat de  Badzym Roura Si desitja exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, s’han de dirigir per escrit a la direcció de correu electrònic inscripciones@loveyoumarket.com

Deascarga la normativa